Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

malinowa1992
Żeby mieć idealnego faceta trzeba go sobie urodzić.
— Sex w wielkim mieście
Reposted fromnivea nivea viayouneedgrowup youneedgrowup
malinowa1992
7387 43c5 500
o tak ;)
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup
malinowa1992
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
malinowa1992
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk

March 31 2017

malinowa1992
Reposted fromFlau Flau

March 30 2017

malinowa1992
8580 7ca5
Reposted fromlaters laters
malinowa1992
7870 4538
Reposted fromusual usual vialaters laters
malinowa1992
9182 4139
Reposted fromlaters laters
malinowa1992
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vialaters laters
malinowa1992
5798 5d9b
Reposted fromlaters laters
malinowa1992
5808 745b
Reposted fromlaters laters
malinowa1992
6074 5e13
Reposted fromlaters laters
malinowa1992
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialaters laters
9071 33df 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaters laters

March 16 2017

2053 b5e8
Reposted fromillogical illogical

February 18 2017

malinowa1992
3002 de49 500
Reposted frominto-black into-black

July 02 2015

malinowa1992
0104 20e8
Kierowane do wszystkich wielkich kobiet
Reposted fromjustblog justblog
malinowa1992
Gdzie jest granica?  Została rozmyta...
— Zone
Reposted fromjustblog justblog
malinowa1992
2873 f29a 500
Reposted fromjustblog justblog
malinowa1992
2279 c948


Reposted fromjuniper juniper viajustblog justblog
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl